Kinh Sách

ĐỀ MỤC

9. Ai mặc áo cà sa. [1]
tâm chưa rời uế trược,
không tự chế, không thực,
không xứng áo cà sa
Lời Phật dạy, Kinh Pháp Cú

Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giac

1. Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 01
2. Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 02
3. Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 03
4. Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 04
5. Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 05
6. Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 06
7. Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 07
8. Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 08
9. Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 09
10. Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 010
11. Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 011
12. Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 012
13. Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 013
14. Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 014
15. Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 015
16. Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 016
17. Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 017
18. Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 018
19. Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 019
20. Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 020
21. Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 021
22. Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 022
23. Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 023
24. Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 024