Phật Học Vấn Đáp


Nếu trong gia đình không ai tin Phật, thì làm sao có thể hoằng dương Phật pháp?
Bạch Hòa thượng! Nếu trong gia đình không ai tin Phật, thì làm sao có thể hoằng dương Phật pháp? Về sau người thân trong nhà có hậu sự gì phải làm như thế nào? Kính xin Hòa thượng chỉ dạy những việc trên cho con rõ.
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả : Thích Nhuận Nghi | Xem: 426

8/16/2022 11:28:55 AM
Việc lớn nhất của người Phật tử là giúp đỡ tất cả chúng sanh bằng cách hoằng truyền Phật pháp. Phật tử hãy xem mọi người là đối tượng để mình độ sanh và gieo trồng công đức, đặc biệt những người trong gia đình vì họ là những đối tượng rất khó độ. Tuy nhiên, đã là người trong gia đình thì có nhân duyên với nhau. Nếu không có duyên thì không thể trở thành người thân thích với nhau. Vì vậy, Phật tử phải khéo léo dùng những phương tiện thiện xảo để giúp đỡ họ. Điều trọng yếu là ngay bản thân mình tu học Phật pháp làm sao để khi mọi người nhìn vào thì thấy và cảm nhận được sự thanh thoát, hiền hòa ở nơi mình, khiến họ vui vẻ, ngợi khen thì xem như bạn đã giúp họ đến với Phật pháp rồi. Trên con đường hóa độ chúng sanh, chúng ta phải biết áp dụng “Tứ Nhiếp Pháp” mới có thể thành tựu. “Nhiếp” là nhiếp thọ cảm hoá chúng sanh. Đây là phương pháp rất căn bản. Người học Phật phải biết áp dụng vào đời sống của mình cho có hiệu quả, nhất là đối với người thân trong gia đình. Có như vậy, mới giúp họ được, cũng chính là chúng ta thực hành hạnh bố thí. Điều quan trọng cần phải biết là không nên phê phán, chỉ trích những lầm lỗi, mà phải biết khen ngợi, tán dương những việc làm tốt đẹp của họ. Khi họ cảm nhận mình tu học Phật pháp, hiếu thuận đối với cha mẹ, tôn trọng sư trưởng và các bậc tiền bối, hòa nhã với anh em, nhường nhịn người dưới, chăm lo những người tật bệnh, lúc nào bạn cũng thương yêu chan Hòa với mọi người thì họ sanh lòng cảm động mà đem lòng cầu thị học Phật. Lúc này, bạn hãy đem Phật pháp ra giảng giải cho họ hiểu. Được như thế, có nghĩa là họ Hòan toàn được “độ”.

Một người mới học Phật, vừa thọ tam quy ngũ giới, khi thấy mọi người trong gia đình có sai phạm gì liền nói: “Không được! Bạn phá giới rồi, tương lai sẽ đọa địa ngục” Những người trong gia đình sẽ nhìn người ấy như là oan gia đối đầu. Vì vậy, người học Phật cần phải có trí tuệ: Đối với người, nên nói và không nên nói những gì? Phải thận trọng trong lời nói, phải biết chừng mực. Một người học Phật chân chánh nếu biết vận dụng Phật pháp vào trong cuộc sống thì cả gia đình sẽ có phước thật sự. Phật tử làm thế nào để cảm hoá mọi người đây? Đó là phải biết áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống cho khế lý, khế cơ, khế thời thì có lợi lạc thực sự.
 

Trích từ:  Tịnh Độ Vấn Đáp.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật