Tác Giả

Thích Thọ Phước


Kinh Sách Cùng Tác Giả

A Di Đà Thông Tán Sớ

Đức Thế Tôn từ nơi cung trời Đâu-suất sinh xuống thành Ca-duy, chán đời sống dục lạc ở vương cung,.... Xem Tiếp

Kinh Bồ Tát Sư Tử Trang Nghiêm Vương Thưa Hỏi

Thưa Thế Tôn! Thuở xưa Như Lai tu hạnh thù thắng gì mà nay được tôn quí trong cõi người, trời như.... Xem Tiếp

Kinh Công Đức Hữu Nhiễu Tháp Phật

Một thời, Đức Phật trú ở Kì Thụ Cấp Cô Độc Viên, nước Xá-vệ, cùng với đại tì-kheo tăng và vô lượng.... Xem Tiếp

Kinh Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni

Một thời, Đức Thế Tôn cư trú tại tăng-già-lam Ni-câu-luật-na trong thành Ca-tì-la. Khi ấy có chúng.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 »»»