Tác Giả

Tịnh Sĩ


Ba Nghiệp Cúng Dường Chân Thật Biểu Lộ Sự Cung Kính,

Hỏi: Phật đã diệt độ rồi, đem ba nghiệp dâng lên cúng dường làm sao nhiều phước được? Ðáp: Luận về biểu pháp giới cúng dường thì trong vạn hạnh, tịnh.... Xem Tiếp

Đời Này Đời Sau Tuỳ Thuộc Một Niệm Và Mười Niệm,

Hỏi: Vấn đề dễ hành, khó hành và quán thân là bồ đề, yếu chỉ ấy đã rõ ràng không còn thắc mắc nữa. Xét nghĩ, con người sống trong thế gian, thế gian.... Xem Tiếp

Giai Đoạn Rèn Tâm Giải Thoát,

Cũng gọi là giai đoạn xả ly thế gian. Hành giả dứt trừ ái dục, sống nếp sống ngoài vòng tục lụy. Cũng gọi là giai đoạn hướng về Tây phương. Hành.... Xem Tiếp

Giai Đoạn Trao Dồi Thiện Tâm,

Giai đoạn này cũng là giai đoạn gột rửa tâm hồn, vì ở giai đoạn này, hành giả dùng mọi phương tiện để giải trừ tất cả tập khí xấu ác của bao đời trước.... Xem Tiếp

Hiện Đang Đọa Ở Địa Ngục Cũng Vẫn Được Thọ Ký,

Hỏi: Ðối với kẻ phá giới quán Phật thành tựu Chánh Giác, không nên khinh thì có thể tin theo. Còn với kẻ đang đọa ở địa ngục hoặc vướng trong đường ma.... Xem Tiếp

Không Có Thiện Để Chọn Không Có Ác Để Bỏ,

Hỏi: Nếu chọn thiện mà theo thì đâu khác gì: chọn thiện chư Phật bỏ ác chúng sinh (chọn Phật bỏ chúng sanh), làm sao gọi là “niệm chư Phật vi lai.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Con Đường Tây Phương

Hóa thành không phải là Bảo sở, nhưng muốn đi đến Bảo sở không thể không đi đến Hóa thành. Giới,.... Xem Tiếp

Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận

uận về tâm nhị nguyên phân biệt nó hay khởi ra vọng niệm. Các vọng tuy hư giả huyễn hoặc mà lại hay.... Xem Tiếp