Tác Giả

Bồ Tát Thế Thân


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Đại Cương Về Luận Câu Xá

Ngài Thế Thân (Vasubandhu) tạo Luận Câu-xá vào khoảng năm 900 sau khi Phật nhập diệt, tức khoảng thế.... Xem Tiếp

Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận

Đức Bạc Già Phạm (Bhagavat - tức Đức Phật) đã lược nói Ngũ Uẩn gồm có: - Một là Sắc Uẩn - Hai là.... Xem Tiếp

Duy Thức Học

Thế Thân trước tu theo truyền thống Tiểu thừa, sau nhờ Vô Trước khuyên trở về Đại Thừa. Ông tóm thâu.... Xem Tiếp

Duy Thức Học và Nhân Minh Luận

Hỏi: Nhƣ lời Phật dạy: "Tất cả các pháp đều vô ngã". Vậy cái gì là "Tất cả pháp" và sao gọi là "vô.... Xem Tiếp