Tác Giả

Tam Tạng Pháp Sư Đề Vân Bát Nhã


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Kinh Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng Phật

Nhiều người biết: hễ ai thành tâm tạo tượng Phật, thì có được nhiều công đức, nhưng ít người biết số.... Xem Tiếp