Tác Giả

Ni Sư Thích Nữ Trung Thể


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Kinh Công Đức Tắm Phật

Bấy giờ, bồ-tát Thanh Tịnh Huệ ở trong đại chúng vì thương xót các loài hữu tình, liền suy nghĩ như.... Xem Tiếp