Tác Giả

Đại Sư Hải Đông


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Truyện Các Vị Cao Tăng Triều Tiên

Luận rằng: Giáo pháp của Đức Phật, tính và tướng thường trụ, bi nguyện rộng sâu, truyền khắp mười.... Xem Tiếp