Tác Giả

Tam Tạng Cương Lương Da Xá Gốc Người Tây Vực


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh

Có tưởng là có thấy. Tưởng xấu thấy xấu, tưởng tốt thấy tốt. Thay những mơ tưởng chúng sanh bằng.... Xem Tiếp