Tác Giả

Cư Sĩ Nguyễn Đức Sâm , Ngô Đức Thọ


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Khuyến Phát Tâm Bồ Đề

Là một đại sư sống giữa hai thế kỷ (17, 18), ngài Thực Hiền luôn luôn trăn trở đối với đạo pháp, với.... Xem Tiếp