Tác Giả

Pháp Sư Thích Khoan Nghiêm Ghi


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký

Phẩm Phổ Môn kinh Pháp Hoa và phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện kinh Hoa Nghiêm là hai phẩm kinh được lưu.... Xem Tiếp