Tác Giả

Hòa Thượng Thích Chân Thường


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán

Một trong những bộ kinh quan trọng nhất của hệ tư tưởng Phật giáo Bắc truyền, không những có ảnh.... Xem Tiếp