Tác Giả

Cư Sĩ Giang Đô Trịnh Vĩ Am


Kinh Sách Cùng Tác Giả

48 Pháp Niệm Phật

Ðã đem tâm này niệm Phật, phàm tất cả việc tạp thiện, tạp ác 1 đều không nên nhớ, tức hàng ngày chỉ.... Xem Tiếp