Pháp Luận

11. Không chân, tưởng chân thật,
chân thật, thấy không chân:
chúng không đạt chân thật,
do tà tư, tà hạnh.
Lời Phật dạy, Kinh Pháp Cú