Nam Mô Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát


 
 
 
 
 
 
 

Khi bệnh, bạn phải càng thể hội sự vô thường của đời người. Khó ai tránh nổi sanh, già, bệnh, chết, và khổ; do đó, càng phải nỗ lực, tăng sức tu hành!

Hòa Thượng Quảng Khâm
 
 

web analytics