Nam Mô Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát


 
 
 
 
 
 
 

Con đường tu cần phải trải qua gian khổ; như vậy mới có thể khai ngộ. Không nên hy vọng mọi người đối với mình tốt; nếu người tu chẳng vậy thì không khác gì kẻ thế tục.

Hòa Thượng Quảng Khâm
 
 

web analytics