Nam Mô Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát


 
 
 
 
 
 
 

Khi niệm Phật mà không có chánh niệm thì lòng bạn luôn nghĩ này nghĩ nọ. Miệng niệm mà tâm hướng ngoại. Nếu bạn thật sự muốn, thì bạn mới làm cho tâm bạn chuyên nhất đặng. Nếu bạn không có lòng muốn tu, thì làm sao niệm Phật (cho thành công)?

Hòa Thượng Quảng Khâm
 
 

web analytics