ĐỌC SÁCH

   
ALL | 4 | A | | C | D | Đ | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | T | V

 Tựa Đề Pháp ÂmTác GiảAcrobat
Mo Cua So 48 Pháp Niệm Phật Giang Ðô Trịnh Vi Am
Mo Cua So An Lạc Từ Tâm Thích Thánh Nghiêm
Mo Cua So Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Luận Ấn Quang Pháp Sư
Mo Cua So Ấn Quang Đại Sư Khi Thị Tại Thượng Hải Ấn Quang Pháp Sư
Mo Cua So Cẩm Nang Tu Đạo Quảng Khâm Đại Sư
Mo Cua So Câu Chuyện Số Mạng HT Thích Thiện Siêu
Mo Cua So Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền Thích Thiện Phụng
Mo Cua So Chết Và Tái Sanh Sogyal Rinpoche
Mo Cua So Chú Đại Bi Giảng Giải Thích Tuyên Hóa
Mo Cua So Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Hoàng Niệm Tổ
Mo Cua So Công Đức Phóng Sanh Viên Nhân Pháp Sư
Mo Cua So Công Ơn Cha Mẹ Thích Thiện Thuận
Mo Cua So Cực Lạc Thù Thắng HT Thích Hân Hiền
Mo Cua So Diệu Liên Đại Sư Khai Thị Diệu Liên Đại Sư
Mo Cua So Đường Tu Không Hai Minh Tâm
Mo Cua So Đường Vào Nội Tâm Ni Sư Trí Hải
Mo Cua So Gậy Kim Cang Hét Thích Tuyên Hóa
Mo Cua So Hoa Sen Ngày Xuân Thích Tuyên Hóa
Mo Cua So HT Tinh Không Khai Thị Tịnh Không Pháp Sư
Mo Cua So HT Tuyên Hóa Khai Một Thích Tuyên Hóa
Mo Cua So HT Tuyên Hóa Khai Thị Ba Thích Tuyên Hóa
Mo Cua So HT Tuyên Hóa Khai Thị Bốn Thích Tuyên Hóa
Mo Cua So HT Tuyên Hóa Khai Thị Hai Thích Tuyên Hóa
Mo Cua So Hương Quê Cực Lạc HT Thích Thiền Tâm
Mo Cua So Hương Sen Vạn Đức HT Thích Trí Tịnh
Mo Cua So Khuyến Phát Tâm Bồ Đề Tĩnh Am Đại Sư
Mo Cua So Lá Thư Tịnh Độ Ấn Quang Pháp Sư
Mo Cua So Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Thích Như Điển
Mo Cua So Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng Quách Huệ Trân
Mo Cua So Liên Hoa Hóa Sanh Quách Huệ Trân
Mo Cua So Liễu Sanh Thoát Tử Thích Quang Phú
Mo Cua So Linh Cảm Quán Thế Âm Thích Tịnh Tư
Mo Cua So Luận Chứng Đạo Ca Thích Tuyên Hóa
Mo Cua So Mộng Đông Thiền Sư Di Tập Triệt Ngộ Đại Sư
Mo Cua So Mông Du Tập Hám Sơn Đại Sư
Mo Cua So Nghĩ Về Tám Điều Giác Ngộ Thích Phổ Huân
Mo Cua So Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật Tịnh Không Pháp Sư
Mo Cua So Niệm Phật Cảnh Sách Thiện Đạo Đại Sư
Mo Cua So Niệm Phật Chỉ Nam Dịch Viên Mao Lăng Vân
Mo Cua So Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Thích Minh Tuệ
Mo Cua So Niệm Phật Hộ Niệm Vấn Đáp Tịnh Không Pháp Sư
Mo Cua So Niệm Phật Tông Yếu Pháp Nhiên Thượng Nhân
Mo Cua So Oai Nghi Cảnh Sách Thích Minh Thành
Mo Cua So Pháp Dễ Tu Dễ Chứng Thích Trường Lạc
Mo Cua So Pháp Hoa Cương Yếu HT Thích Trí Tịnh
Mo Cua So Pháp Hoa Thông Nghĩa HT Thích Trí Tịnh
Mo Cua So Pháp Ngữ Lục HT Thích Đức Niệm
Mo Cua So Phật Học Phổ Thông HT Thích Thiện Hoa
Mo Cua So Phật Và Thánh Chúng Cao Hữu Đính
Mo Cua So Phóng Sanh Vấn Đáp Viên Nhân Pháp Sư
Mo Cua So Quán Âm Linh Cảm Lục Sa môn Thích Trí Minh
Mo Cua So Quán Thế Âm Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Mo Cua So Quy Tắc Trợ Niệm Lâm Chung Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam
Mo Cua So Thiền Với Tịnh Độ Ấn Quang Pháp Sư
Mo Cua So Tìm Phật Ở Đâu Tâm Minh
Mo Cua So Tình Cha Nghĩa Mẹ Thích Tâm Quán
Mo Cua So Tịnh Độ Thập Nghi Luận Trí Giả Đại Sư
Mo Cua So Tịnh Độ Vấn Đáp Tịnh Không Pháp Sư
Mo Cua So Tình Mẹ HT Thích Hộ Giác
Mo Cua So Triệt Ngộ Đại Sư Khai Thị Triệt Ngộ Đại Sư
Mo Cua So Tu Tâm Dưỡng Tánh HT Thích Thiện Hoa
Mo Cua So Tự Thắp Đuốc Lên Mà Đi TT Thích Thiện Huệ
Mo Cua So Tử Thư Tây Tạng Thích Tuyên Hóa
Mo Cua So Tuyển Phật Pháp Ngọc Nữ
Mo Cua So Tuyết Hư Lão Nhân Tuyển Tập Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam
Mo Cua So Vào Cửa Tịnh Tông Tịnh Không Pháp Sư
Mo Cua So Vì Sao Tôi Khổ Nguyễn Minh Tiến
Mo Cua So Vô Thường Thích Giác Thiện
Mo Cua So Vu Lan Báo Hiếu HT Thích Đức Niệm
Mo Cua So Vượt Luân Hồi Vào Tịnh Độ Thích Phổ Huân
 
 
 
 
 
 
 

Ðại để người tu Tịnh nghiệp: đi, đứng, nằm, ngồi, đứng lên, ngồi xuống, ăn uống đều nên hướng về phương Tây thì sự cơ cảm dễ thành, căn cảnh dễ thuần thục. Trong thất chỉ bày một tượng Phật, một quyển kinh, một lò hương, một cái bàn, một cái giường, một cái ghế, chẳng được bày nhiều thứ khác. Trên sân cũng quét dọn thanh tịnh để đi kinh hành không trở ngại gì. Cần giữ cho tâm này chẳng vướng bận mảy may gì, quên hết muôn mối lo, trống rỗng, chẳng biết có thân, chẳng hay có đời, cũng chẳng biết việc mình đang làm ngày nay là việc tu hành. Ðược vậy thì ngày càng gần với đạo, ngày càng cách xa đời, mới xu hướng Tịnh nghiệp được. Lúc bình thời ông đã có thể buông bỏ sạch hết thảy sự, trong ý niệm chẳng còn chút mắc mứu nào thì khi đại hạn xảy đến, thanh thản, thảnh thơi, chẳng có ý tưởng lưu luyến con cái, nuối tiếc tấm thân, con cháu, há chẳng phải là hành vi của bậc đại trượng phu ư? Bởi vậy, ông nên nhất ý tu hành, chẳng còn dính mắc điều gì khác nữa. Ðó chính là điều then chốt nhất

Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát
 
 

web analytics