Tịnh Tu Tiệp Yếu
Hán Văn: Hạ Liên Cư
Việt Văn: Không Biết Dịch Giả

Lời Nói Đầu

Một pháp Tịnh tông dễ hành, khó tin. Nếu chẳng nghiên cứu biển giáo, sẽ chẳng thể nào hiểu được đôi chút bến bờ. Tuy kinh Hoa Nghiêm lấy mười nguyện để dẫn về, ngài Thiên Thân dùng năm phép niệm làm cửa [để vào], kẻ học hỏi nông cạn đời Mạt Pháp chẳng dễ gì tiến nhập. Ắt cần phải đọc kỹ Đại kinh (Vô Lượng Thọ Kinh) thì mới biết đại lược cương yếu. Nhưng người tu Tịnh nghiệp hiện thời, phần lớn chỉ trì Tiểu Bổn (A Di Đà Kinh), đối với Tiểu Bổn lại chỉ trì bản Tần dịch. Người có thể trì bản Đường dịch, tụng Đại kinh thật chẳng dễ thấy. Do vậy, người tự xưng tu tập Tịnh nghiệp thì lắm, kẻ trọn đủ tín sâu nguyện thiết lại hiếm hoi! Tín nguyện chưa sâu, mà muốn được thọ dụng chân thật cũng chẳng khó lắm ư?

Năm Canh Thìn (1940), trong khi bị bệnh, tôi phát nguyện kính cẩn biên tập kinh văn, thuận theo ý chư Tổ để tạo thành khóa tụng đơn giản, ngõ hầu dẫn dắt hàng sơ cơ dựa trên ba nghiệp cảm ứng giữa mình và người để bao gồm cả tán thán, quán tưởng, phát nguyện, hết thảy trong khi lễ bái, vọng tưởng chẳng dễ xen vào trong ấy, chánh niệm tự được hiện tiền, ít tốn thời gian, hiệu quả thật lắm. Do vậy, từ khi ấn hành đến nay, đã in bốn lượt, người thọ trì hưởng lợi ích, trước sau đều cùng mong ngóng. Ít thời gian, đỡ tốn sức, hành giả đều khen tiện lợi. Nếu có thể thuận theo kinh văn để vận tâm, tu tập lâu ngày thuần thục thì sẽ đối với lý “tánh tu bất nhị, cảnh trí như một” sẽ chẳng đợi nghiên cứu, tìm tòi, tự sanh lòng tin hiểu. Lại đọc Đại kinh, đối với pháp môn Tịnh Độ, sẽ như thuận nước bơi thuyền, căng buồm mau đến. Nhưng đối với mỗi điều, hãy đều nên chú tâm vào kinh văn, pháp ngữ, vàn muôn phần đừng miệng tụng leo lẻo, ý rẻ rúng, đến nỗi trở thành khinh mạn. Hãy nên chú trọng thành kính, kiền thành, cung kính, như thân cận từ quang thì mới hợp tông chỉ bốn pháp tu, năm phép niệm của Thiên Thân Bồ Tát, mới tự đạt được lợi ích ngấm ngầm dời chuyển chẳng hay chẳng biết. Nếu không thích sự giản lược thì đã có nghi thức Ngũ Niệm dành cho Đại Kinh, hiện sắp hoàn thành bản thảo để xin ý kiến đóng góp của các phương, hòng kịp ngày viên mãn của pháp hội Liên Hợp Phổ Biến Kỳ Thọ lần này. Tôi gắng vâng theo lời thỉnh của đồng tu thiện tín mà đề mấy lời, hòng ghi lại duyên khởi vậy.

Tịnh tông học nhân Vận Thành Hạ Liên Cư viết tại Hoan Hỷ Niệm Phật Trai tại chỗ cư ngụ nơi Yên Kinh

Báo Lỗi
 
 
 
 
 
 
 
 

Bồ Tát nói: “Một môn Tịnh Ðộ ta dạy đó thật sự là tâm tông của chư Phật, là đường tắt của trời người. Nay các ông tuy cầu vãng sanh nhưng phát nguyện chưa thiết tha, như người vào trong biển cả chẳng nhặt lấy bảo châu thì chỉ nhọc nhằn vô ích thôi! Xưa kia vào thời Tấn Minh Ðế (323-326), ta mang thân nghèo hèn. Vì bần khổ nên phát đại nguyện rằng: ‘Tôi do túc nghiệp chịu lấy khổ báo này. Nếu ngày hôm nay tôi chẳng được thấy đức A Di Ðà Phật, sanh về cõi Cực Lạc, thành tựu hết thảy công đức thì dẫu cho táng thân trọn chẳng lui nghỉ’. Thề xong, trong bảy ngày bảy đêm, chuyên tinh ức niệm, tâm liền được khai ngộ, thấy A Di Ðà Phật: tướng hảo quang minh khắp cả mười phương thế giới. Ở ngay trước Phật, ta đích thân được thọ ký. Sau đấy, đến năm bảy mươi lăm tuổi ngồi tịch.

Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát
 
 
Do You Have The Three E's Body Jewelry? A professional piercer has so many advantages over a DIYer, they're called the three E's: education, proper equipment, and experience. Education involves knowing the parts of the body, where important vessels and nerves lie and how to avoid them. Proper equipment means you get a safe and sterile piercing body piercing jewelry gauges. Experience means they are professional and confident, which will greatly minimize the trauma and pain of the experience. Why do you think professional piercers go through all the trouble to learn how to do their job properly and work in a professional environment? Many of them pay thousands of dollars to learn how to pierce, and then give a percentage of their earnings to the shop owner where they work. It would be a lot easier for them just to start poking people out of their homes and forget all that other stuff. The reason they don't is their respect for you sterling silver nose rings, the potential customer, and for your safety.

web analytics