粉嫩公主酒酿蛋通过现代科技改良丰胸产品,创新加入了泰国丰胸圣品野葛根提取物,利用国家冻干技术,最大程度的保留了其食物的活性丰胸粉嫩公主酒酿蛋,只针对女性胸部发育研究,效果较之传统酒酿蛋好三倍不止丰胸产品排行榜。粉嫩公主酒酿蛋的配方用料都是经过机构的安全检测认定丰胸产品酒酿蛋,有官方给出的证明,丰胸效果更有保障。

Tịnh Tu Tiệp Yếu
Hán Văn: Hạ Liên Cư
Việt Văn: Không Biết Dịch Giả

Lời Nói Đầu

Một pháp Tịnh tông dễ hành, khó tin. Nếu chẳng nghiên cứu biển giáo, sẽ chẳng thể nào hiểu được đôi chút bến bờ. Tuy kinh Hoa Nghiêm lấy mười nguyện để dẫn về, ngài Thiên Thân dùng năm phép niệm làm cửa [để vào], kẻ học hỏi nông cạn đời Mạt Pháp chẳng dễ gì tiến nhập. Ắt cần phải đọc kỹ Đại kinh (Vô Lượng Thọ Kinh) thì mới biết đại lược cương yếu. Nhưng người tu Tịnh nghiệp hiện thời, phần lớn chỉ trì Tiểu Bổn (A Di Đà Kinh), đối với Tiểu Bổn lại chỉ trì bản Tần dịch. Người có thể trì bản Đường dịch, tụng Đại kinh thật chẳng dễ thấy. Do vậy, người tự xưng tu tập Tịnh nghiệp thì lắm, kẻ trọn đủ tín sâu nguyện thiết lại hiếm hoi! Tín nguyện chưa sâu, mà muốn được thọ dụng chân thật cũng chẳng khó lắm ư?

Năm Canh Thìn (1940), trong khi bị bệnh, tôi phát nguyện kính cẩn biên tập kinh văn, thuận theo ý chư Tổ để tạo thành khóa tụng đơn giản, ngõ hầu dẫn dắt hàng sơ cơ dựa trên ba nghiệp cảm ứng giữa mình và người để bao gồm cả tán thán, quán tưởng, phát nguyện, hết thảy trong khi lễ bái, vọng tưởng chẳng dễ xen vào trong ấy, chánh niệm tự được hiện tiền, ít tốn thời gian, hiệu quả thật lắm. Do vậy, từ khi ấn hành đến nay, đã in bốn lượt, người thọ trì hưởng lợi ích, trước sau đều cùng mong ngóng. Ít thời gian, đỡ tốn sức, hành giả đều khen tiện lợi. Nếu có thể thuận theo kinh văn để vận tâm, tu tập lâu ngày thuần thục thì sẽ đối với lý “tánh tu bất nhị, cảnh trí như một” sẽ chẳng đợi nghiên cứu, tìm tòi, tự sanh lòng tin hiểu. Lại đọc Đại kinh, đối với pháp môn Tịnh Độ, sẽ như thuận nước bơi thuyền, căng buồm mau đến. Nhưng đối với mỗi điều, hãy đều nên chú tâm vào kinh văn, pháp ngữ, vàn muôn phần đừng miệng tụng leo lẻo, ý rẻ rúng, đến nỗi trở thành khinh mạn. Hãy nên chú trọng thành kính, kiền thành, cung kính, như thân cận từ quang thì mới hợp tông chỉ bốn pháp tu, năm phép niệm của Thiên Thân Bồ Tát, mới tự đạt được lợi ích ngấm ngầm dời chuyển chẳng hay chẳng biết. Nếu không thích sự giản lược thì đã có nghi thức Ngũ Niệm dành cho Đại Kinh, hiện sắp hoàn thành bản thảo để xin ý kiến đóng góp của các phương, hòng kịp ngày viên mãn của pháp hội Liên Hợp Phổ Biến Kỳ Thọ lần này. Tôi gắng vâng theo lời thỉnh của đồng tu thiện tín mà đề mấy lời, hòng ghi lại duyên khởi vậy.

Tịnh tông học nhân Vận Thành Hạ Liên Cư viết tại Hoan Hỷ Niệm Phật Trai tại chỗ cư ngụ nơi Yên Kinh

Báo Lỗi
 
 
 
 
 
 
 
 

Khi bệnh, bạn phải càng thể hội sự vô thường của đời người. Khó ai tránh nổi sanh, già, bệnh, chết, và khổ; do đó, càng phải nỗ lực, tăng sức tu hành!

Hòa Thượng Quảng Khâm
 
 

web analytics