Bát Quan Trai Thập Giảng
Hán Văn: Pháp Sư Thích Diễn Bồi
Việt Văn: TT Thích Thiện Huệ

Lời Giới Thiệu

Giới là chánh nhân của xuất thế gian pháp, lìa Giới ra không thể có giải thoát, nên kể từ sơ phát tâm cho đến bát tướng thành đạo, đức Phật trong hằng niệm không rời Tam Tụ Tịnh Giới, tu vô lượng thiện pháp, nhờ vậy mọi động tĩnh nơi ba nghiệp không gì không là pháp thiện xảo cứu độ chúng sanh. Giới có công năng phát sanh hạnh lợi mình, lợi người như vậy, nên trước lúc nhập diệt, đức Phật cũng chỉ ân cần dặn: “Sau khi ta diệt độ, nên tôn trọng, kính quý Ba La Ðề Mộc Xoa (Giới) như tối tăm gặp ánh sáng, như nghèo khó được của báu. Phải biết đó là bậc thầy của các vị, Như Lai có ở đời cũng không khác như vậy”. Ngay khi tại thế, đức Phật cũng dùng Giới làm cửa ngõ vào đạo cho người tu học, cả hai hàng Tăng, tục đệ tử đều được trao cho giới pháp để tu. Vì Giới là nền tảng của muôn hạnh lành, không Giới ắt thành thiên ma hoặc sa ác đạo.

Người tu học Phật ngày nay vì lơ là giới pháp, nhất là hàng đệ tử tại gia, vọng cho Giới chỉ dành riêng cho Tăng, không lo thủ trì Ngũ Giới, tâm ý nhiễm trần, đem tâm phi giới này cầu tìm pháp môn nên không sao có trí phân biệt pháp, chánh tà chẳng rõ, Ma Phật không phân, nên dễ sanh tâm thích pháp tham dục, lạc vào nẻo dữ, thật uổng công tu hành. Hoặc có kẻ phát tâm tu học, nhưng cũng bởi coi nhẹ Giới nên chung cuộc không thực đạt được tự lợi lợi tha, vẫn lẩn quẩn trong vòng nhân ngã thị phi. Thế nên, Diễn Bồi đại sư cũng từng khuyến cáo: “Chúng ta phát tâm tu học Phật không phải để tiêu khiển mà để mong cầu Thánh Quả; song Thánh Quả không chỉ mong cầu mà được, mà phải cầu bằng sự thực tiễn thực hành. Sự thực hành không ngoài hai phương diện hành thiện và đoạn ác. Nếu ác pháp không đoạn, thiện pháp tất khó tu”. Phương pháp hành thiện đoạn ác tích cực nhất chính là giới pháp. Vì vậy, Như Lai đã từ bi rất mực, thương xót chúng sanh đa dục khó xả, nên dùng phương tiện thiện xảo, lập nên pháp tu Bát Quan Trai Giới giúp người tu học có nền tảng thánh đạo vững chắc, gieo duyên mật thiết với Tam Bảo. Bởi Bát Trai Giới là nhân xuất gia nên duyên với Tăng Bảo, bởi Bát Trai Giới là nhân của pháp xuất thế nên duyên với Pháp Bảo, bởi Bát Quan Trai Giới là nhân thành Phật quả nên duyên với Phật Bảo. Vì vậy, tu Bát Quan Trai Giới chính là chân thật phụng sự, cúng dường và thân cận Tam Bảo.

Song le, hàng đệ tử Tăng, tục dù đã nhiều lần thọ trì Bát Trai Giới, nhưng nơi ý nghĩa, công ích, tác pháp và các vấn đề khác liên quan đến Bát Giới vẫn còn rất hàm hồ, hiểu biết lệch lạc, nên không thể đạt được điều quan trọng nhất và tôn quý nhất là trong pháp thọ trì là đắc được giới thể và phương cách dụng công tu tập cùng trì giới. Chính vì các lý lẽ trên, để người tu học Phật có được pháp căn bản, để Phật pháp được cửu trụ, để thế gian thêm lợi lạc, các bậc cao tăng đại đức như ngài Diễn Bồi, Từ Hàng… đã ra công giảng giải và sửa đổi lại các thói quen sai lạc xưa nay trong pháp tu Bát Quan Trai, là pháp tu căn bản một tháng phải thọ trì sáu ngày vào thời Phật. Những lời giảng dạy này được gọi là Bát Quan Trai Thập Giảng và Phụng Khuyến Tăng Tục Nam Nữ Phổ Trì Bát Quan Trai Giới Văn, là kim chỉ nam giúp người tu học có nhận thức chính xác về Trai Giới, không còn hoài nghi hay coi nhẹ giới pháp, nhờ vậy có thể thực tu, thực chứng, đạt được thực lợi. Mong người đồng tu đạt được nhiều lợi ích nơi quyển cẩm nang tu tập nhỏ bé này.

Nguyện mười phương chư Phật chứng minh và hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Thích Thiện Huệ. Bern, ngày 29 tháng 02 năm 1992

Báo Lỗi
 
 
 
 
 
 
 
 

Một là người học đạo hễ tình bất chánh thì tánh bị ly tán, tâm chẳng vững thì đức ắt khuyết, thường thường dè dặt trong từng phút giây nhưng bị biến đổi trong khoảnh khắc. Nếu như thế thì là hạng chẳng thể thành tựu được, khó lòng nhập đạo, nào phải vì thánh nhân chẳng chịu dạy người hay thánh nhân đã chán mệt nên mình tuyệt phận. Những người hiểu biết trong đại chúng đây hãy nên suy nghĩ.

Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát
 
 
Do You Have The Three E's Body Jewelry? A professional piercer has so many advantages over a DIYer, they're called the three E's: education, proper equipment, and experience. Education involves knowing the parts of the body, where important vessels and nerves lie and how to avoid them. Proper equipment means you get a safe and sterile piercing body piercing jewelry gauges. Experience means they are professional and confident, which will greatly minimize the trauma and pain of the experience. Why do you think professional piercers go through all the trouble to learn how to do their job properly and work in a professional environment? Many of them pay thousands of dollars to learn how to pierce, and then give a percentage of their earnings to the shop owner where they work. It would be a lot easier for them just to start poking people out of their homes and forget all that other stuff. The reason they don't is their respect for you sterling silver nose rings, the potential customer, and for your safety.

web analytics